Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo xã hội – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Địa chỉ: Phòng 302, Nhà 5, Đại học Kinh tế Quốc dân

Email: csie.neu@gmail.com

Page: https://www.facebook.com/NEU-Center-for-Social- Innovation-and- Entrepreneurship-1821502824836994/